matematykadomatury.pl - powtórka do matury z matematyki na poziomie podstawowym


1. Liczby naturalne, całkowite, wymierne i niewymierne
2. Liczby przeciwne i odwrotne
3. Wartość bezwzględna
4. Obliczanie potęg
5. Działania na potęgach
6. Obliczanie pierwiastków
7. Działania na pierwiastkach
8. Obliczanie logarytmów
9. Działania na logarytmach
10. Procenty
11. Błąd bezwzględny i względny
12. Wyrażenia algebraiczne
13. Wzory skróconego mnożenia
14. Funkcja i jej własności
15. Przesuwanie wykresu funkcji
16. Rozwiązywanie równań liniowych
17. Rozwiązywanie nierówności liniowych
18. Zadania tekstowe
19. Funkcja liniowa
20. Proste równoległe i prostopadłe
21. Rozwiązywanie układów równań liniowych i ich geometryczna interpretacja
22. Rozwiązywanie równań kwadratowych
23. Rozwiązywanie nierówności kwadratowych
24. Funkcja kwadratowa i jej własności na podstawie wzoru
25. Funkcja kwadratowa i jej własności na podstawie wykresu
26. Najmniejsza i największa wartość funkcji kwadratowej w przedziale
27. Funkcja wymierna i liczenie jej wartości
28. Rozwiązywanie równań wymiernych
29. Rozwiązywanie równań w postaci iloczynowej
30. Obliczanie wyrazów ciągu ze wzoru
31. Ciąg arytmetyczny
32. Ciąg geometryczny
33. Okrąg i koło
34. Kąty w okręgu
35. Obliczanie funkcji trygonometrycznych: sin, cos, tg
36. Zależności między funkcjami trygonometrycznymi
37. Trójkąt
38. Trójkąt wpisany i opisany na okręgu
39. Kwadrat i prostokąt
40. Romb, równoległobok, trapez
41. Trójkąty podobne
42. Punkty i proste w układzie współrzędnych
43. Środek odcinka w układzie współrzędnych
44. Odległość między punktami w układzie współrzędnych
45. Figury w układzie współrzędnych
46. Symetria w układzie współrzędnych
47. Sześcian, prostopadłościan i inne graniastosłupy
48. Ostrosłupy
49. Kąty, wierzchołki, krawędzie
50. Walec
51. Stożek
52. Średnia arytmetyczna
53. Mediana
54. Obliczanie, ile jest liczb, wyników, sposobów losowania
55. Prawdopodobieństwo
56. Średnia prędkość
57. Udowodnij równanie lub nierówność
58. Wykaż na płaszczyźnie